Junior Championships

2021

U14 Girls Maddie  (Runner Up - Isabel)
U14 Boys Bobby  (Runner Up - Jay)
U9 Girls  Ava  (Runner Up - Harleen)
U9 Boys Freddie (Runner Up - Joe)
U8 Girls  Freya (Runner Up - Isabella)
U8 Boys Etienne (Runner Up - Harry)

2020

U18 Girls Maddie
U18 Boys Josh
U16 Girls Megan
U16 Boys Hayden
U14 Girls Izzy
U14 Boys Bobby
U12 Boys Jay
Under 10 Freya
Under 8 Freddie

2019

U18 Girls Lucie Mellor
U18 Boys Ferran Redza
U16 Girls Lydia Mitchell
U14 Boys Alex Taylor
U12 Girls Caitlin Long
U12 Boys Bobby Akkermans
Orange Rehan Redza
Red  Campbell Turner

2018

8 and under runner up Freya and winner Rehan
9 and under runner up Bobby and winner Rehan
10 and under girls runner up Caitlin and winner Maddie
10 and under boys runner up Oliver and winner Edward
14 and under girls runner up Holly and winner Megan
14 and under boys runner up Callum and winner Laurence
18 and under girls runner up Lucie and winner Lucy R
18 and under boys runner up George and winner Max

2017

8 and under 1st Bobby 2nd Rehan
9 and under boys 1st Oliver 2nd Finn
9 and under girls 1st Caitlin 2nd Maddie
10 and under boys 1st Ferran 2nd Charlie
12 and under boys 1st Ben 2nd Ferran
14 and under girls doubles 1st Megan and Gabby 2nd Holly and Lorna

2016

18 and under 1st George 2nd Ben
12 and under 1st Ben 2nd Laurence
Mini Green Boys 1st Ferran 2nd Jacob
Mini Orange 1st Ferran 2nd Alex 3rd Callum 4th Charlie
Mini Red Boys 1st Oliver 2nd Charlie 
Mini Red Girls 1st Mia 2nd Maddie

2015
Mini Red Boys 1st Ferran 2nd Charlie 3rd Alex 4th Jack
Mini Red Girls 1st Isabel 2nd Caitlin 3rd Ava and Maddie
Mini Orange 1st Ferran 2nd Laurence 3rd Callum and Hayden
Mini Green Boys 1st Ben 2nd Laurence
Mini Green Girls 1st Megan 2nd Lucy 3rd Gabby
18 and under 1st George 2nd Ben

2014
8 & under 1st Charlie 2nd Ferran 
9 & under 1st Ben 2nd Callum 
10 & under 1st Ben 2nd Elliot 
Under 18 1st George 2nd Curren